بایگانی ماهانه: فوریه 2013

گفتاورد

پدر ظالم است
مادر در رنج است

خواهر دغلکار است
مادر در رنج است

دنیا بی رحم است
مادر در رنج است

خدا خاموش است

دختر عاجز است
خدا خاموش است

Advertisements
گفتاورد

قرار است که خود باشم
دشوار است
عنصر آب، تحت تاثیر ماه!
او، تو، دگران
دل نگران

قرار است که خود باشم
روان
شاد
نظاره گر
سکوت خیس سنگ
بازی قاصدک و باد
در جریان
نوازش ماهی سیاه کوچولو
شنیدن صدای هملت
سر کشیدن برای دیدن افلیا

روان شو
قرار است که خود باشی