بايگانی‌ وب‌نوشت

گفتاورد

قرار است که خود باشم
دشوار است
عنصر آب، تحت تاثیر ماه!
او، تو، دگران
دل نگران

قرار است که خود باشم
روان
شاد
نظاره گر
سکوت خیس سنگ
بازی قاصدک و باد
در جریان
نوازش ماهی سیاه کوچولو
شنیدن صدای هملت
سر کشیدن برای دیدن افلیا

روان شو
قرار است که خود باشی

گفتاورد

نسرین ستوده و دو هم بندیش را آزاد می کنند و روزی نگذشته دو جوان را در انظار عموم اعدام می کنند. به نظر اینها از شاد شدن مردم عذاب می کشند. البته اینجوری هم صدای احتمالی اعتراض مردم به بیکاری و گرسنگی را در نطفه خفه می کنند و هم مردم را برای دیدن یک سلسله اعدام آماده می کنند.